Матвій Шестопал
ЄВРЕЇ НА УКРАЇНІ
(історична довідка)

ПЛЕКАЙМО СПРАВЖНЮ ДРУЖБУ   (Василь Яременко)

РОЗДІЛ І

Євреї з’явилися на Українi дуже давно. Шлях на Київ їм вiдкрили жвавi торговельнi стосунки цього краю зi Схiдною iмперiєю та Азiєю. Вiдомо, що задовго до остаточного знищення римлянами Iудейської держави (66-73 рр. н.е.) євреї розселилися по рiзних країнах Середньої Азiї та Європи, вели торгiвлю з Персiєю, Iндiєю, Вiзантiєю. Великим впливом користувалися єврейськi купцi в Боспорськiй державi. “Боспор, - читаємо у Грушевського, - здавна став одним з огнищ жидiвської дiаспори (розсiяння). В написi 81 р. ...

РОЗДІЛ ІІ

З попереднього роздiлу можна бачити, що торгiвля й лихварство були основним i традицiйним заняттям євреїв. Правда, щоб займатися комерцiєю, пускати в оборот капiтал, давати грошi пiд заставу або в рiст, треба тi грошi мати, тобто якось їх добувати. Тут ми впритул пiдходимо до корiнного питання нашої розмови: про те, яким чином українськi євреї добували собi засоби до iснування...

РОЗДІЛ ІІІ

Буря, пiднята Великою Козацькою революцiєю, до самого дна сколихнула полiтичнi пристрастi на Українi. Поки цi пристрастi клекотали, євреї тим часом, користаючи з довготривалої гарячки українського суспiльства, потроху, мов вода через потоки, просочувалися на залишенi ними позицiї...

РОЗДІЛ IV

Єврейський чинник української економiки був настiльки настирливий, всюдисущий i невтомний у досягненнi своєї мети, що робилися неодноразовi спроби стримати його агресивну активнiсть, оту нахабну “єврейську влiзливiсть”, як дуже влучно висловився письменник. Уже вiдзначалося, що давньоруськi князi, на видубицькому з'їздi в Києвi 1113 р. постановили: аби позбутися нестерпного єврейського лихварства - вигнати євреїв за межi українських земель зовсiм. У тi далекi часи єврейську проблему подiбним чином “вирiшували” не тiльки нашi предки. В рядi країн євреїв також виганяли поголовно:
з Англiї в XIII ст., з Францiї в XIV, з Нiмеччини, Iспанiї, Португалiї наприкiнцi XV ст. ...

РОЗДІЛ V

У той час, як заможнi верстви єврейства почасти емiгрували, частково пiшли на послуги до росiйського самодержавства, демократична його частина стала шукати вирiшення єврейського питання на шляхах революцiйної боротьби. Чорносотенна нацiональна полiтика царату, який, за словами Енгельса, “перетворив i євреїв у своїх смертельних ворогiв” штовхала останнiх, особливо молодь, до лав революцiонерiв...

РОЗДІЛ VІ

Наприкiнцi минулого сторiччя, в 1895р., на книжковому ринку Вiдня з'явилася брошура пiд назвою "Єврейська держава". У цiй брошурi говорилося про майбутнє євреїв, про необхiднiсть створення єврейської держави як єдиної умови їхнього нацiонального порятунку. Автор брошури Теодор Герцль -
син мiсцевого купця, австрiйський журналiст, один iз редакторiв лiберальної вiденської газети...

©  "Орiяни", Київ 1998.  ISBN 966-7373-06-1.