СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Андрієвський В. З минулого: У 2 т.. - Берлін: Укр. слово, 1923. - Т.2. Від Гетьмана до Директорії. - 310 с.

2. Антисоветская интервенция и ее крах. 1917-1922. - М.: Политиздат, 1987. - 208 с.

3. Антонов-Овсеенко В. Записки о гражданской войне: В 4 т. - М.: Госиздат-Госвоениздат, 1924-1933.

4. Аршинов П. История махновского движения (1918-1921 гг.). - Берлин: Изд-во "Группы русских анархистов в Германии", 1923. - 258 с.

5. Ауссем В.К. К истории повстанчества на Украине // Летопись революции. - 1926. - № 5.

6. Багатопартійна українська держава на початку ХХ ст.: Програмні документи перших українських політичних партій. - К.: Україна, 1992. - 96 с.

7. Белое дело: Избр. произведения: В 16 кн. - М.: Голос, 1993.

8. Бібліотека Народова у Варшаві.

9. Біденко Й. Лист редактору журналу "Україна" в Парижі І.Борщаку щодо М.Чоботаріва від 13.09.1956 р. // Особистий архів професора А.Жуковського.

10. Білас І. Репресивно-каральна система в Україні 1917-1953: Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз: У 2 кн. - К.: Либідь-Військо України, 1994.

11. Биншток М. Николаевское подполье // Летопись революции. -1926.- № 3-4.

12. Бонч-Бруевич М.Д. Вся власть Советам. Воспоминания. - М.: Воениздат, 1958. - 358 с.

13. Бородиєвич Є. В чотирикутнику смерті (причинки до трагедії УГА на Великій Україні). - Львів: Нове життя, 1921. - 86 с.

14. Борьба с преступностью в Украинской ССР: В 2 т. - К.: ВШ МООП УССР, 1966. - Т.1. (1917-1925). - 454 с.; 1967. - Т.2 (1926-1967). - 952 с.

15. Брайко П.Е., Старинов И.Г. Партизанская война. - М.: Войсковая часть 64510, 1983. - Ч.1. Основы организации партизанской войны. - 335 с.

16. Брилинський М. Хресний вогонь (воєнні нариси). - Львів: Червона Калина, 1929. - 148 с.

17. Бурнашов Г. Генерал-хорунжий Юрій Тютюнник. Чекістська "Справа № 39". - Івано-Франківськ: Івано-Франківська обласна організація Всеукраїнської спілки краєзнавців, 1996. - 71 с.

18. Бычков Л. ВЧК в годы гражданской войны. - М.: Госвоениздат, 1940. - 77 с.

19. Ващенко П. До рейду 1921 р. // За державність. Зб. 3.

20. Велика історія України: У 2 т. - К.: Глобус, 1993. - Т.1. - 352 с.; Т.2. - 400 с.

21. Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посібник. - К.: Заповіт, 1997. - 344 с.

22. Верстюк В.Ф., Дзюба О.М., Репринцев В.Ф. Україна від найдавніших часів до сьогодення: Хронологічний довідник. - К.: Наукова думка, 1995. - 685 с.

23. Верстюк В.Ф. Махновщина: Селянський повстанський рух на Україні (1918-1921). - К.: Наукова думка, 1991. - 368 с.

24. Вєдєнєєв Д. З досвіду побудови дипломатичної служби України // Розбудова держави. - 1993. - № 3.

25. Вєдєнєєв Д. З історії розвідки і військової дипломатії України // Розбудова держави. -1993. - № 9.

26. Вєдєнєєв Д. Крила волі // Військо України. - 1995. - № 5-6.

27. Вєдєнєєв Д. Листування між українськими та французькими масонами... // Розбудова держави. - 1996. - № 5.

28. Винниченко В. Відродження нації: У 3 ч. - К.: Політвидав України, - 1990. - Ч.3. - 542 с.

29. Вислоцький І. Розвідча служба // Українська Галицька Армія... Т.1. - С.354-359.

30. Вислоцький І. Спомини розвідчого старшини 1919-1923 рр. Військова розвідка НКГА. - Б.м., 1934. - 56 с.

31. Вісник Генерального секретаріату УЦР. - 1917-1918.

32. Вісник державних законів для всіх земель УНР. - 1919-1920.

33. Вісник державних законів Західної області УНР. - 1919.

34. Вісник Державного Секретаріату Військових Справ. - Станіславів, 1918-1919.

35. Вісник Народного Міністерства Внутрішніх Справ УНР. - 1919-1920.

36. Вісник Українського Військового Генерального Комітету. - 1917.

37. Волков Ф.Д. Крах английской политики интервенции и дипломатической изоляции Советского государства. - М.: Госполитиздат, 1954. - 400 с.

38. Волков Ф.Д. Тайны Уайтхолла и Даунинг-стрит. - М.: Мысль, 1980. - 462 с.

39. Галаган М. З моїх споминів: 20-ті роки до світової війни: У 3 ч. - Львів: Червона Калина, 1930. - Ч.1. - 202 с.

40. Ганжа О. "При применении расстрелов бить на психику неторопливым приготовлением к жеребьевке" // Віче. - 1994. - № 1.

41. Гладков Т.К. Медведев. - М.: Молодая гвардия, 1985. - 304 с.

42. Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР: В 2 кн. - М.: Политиздат, 1986. - Кн.1. - 333 с.; Кн.2. - 397 с.

43. Голіченко В. Вартові революції: Короткий нарис з історії чекістських органів України від часу їх утворення до 1922 р. - К.: Політвидав України, 1966. - 163 с.

44. Голос Киева. - 1918.

45. Гражданская война и иностранная интервенция в СССР: Энцикл. - М.; Л.: Сов. энциклопедия, 1987. - 720 с.

46. Гражданская война на Украине. 1918-1920: Сб. док. и материалов: В 3 т. - К.: Наукова думка, 1967. - Т.1. - 875 с.; Т.2. - 918 с.; Т.3. - 910 с.

47. Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. - К.: Т-во "Знання" України, 1991. - 240 с.

48. Гудь Б., Голубко В. Нелегка дорога до порозуміння. До питання генези українсько-польського військово-політичного співробітництва 1917-1921 рр. - Львів: Українські технології, 1997. - 67 с.

49. Гуковський О. Французька інтервенція на Україні. - Харків: Пролетарій, 1929. - 63 с.

50. Гулыга А., Геронимус А. Крах антисоветской интервенции США (1918-1920 гг.). - М.: Госполитиздат, 1952. - 192 с.

51. Гунчак Т. Україна: перша половина ХХ ст. Нариси політичної історії. - К.: Либідь, 1993. - 288 с.

51а.Герасименко Н.В. Батько Махно. - М.; Ленинград: Госиздат, 1928. - 2-е изд. - 127 с.

52. Дело членов ЦК УПСР: Стеногр. отчет. - Харьков: Изд-во ЦК КП(б)У, 1921. - 429 с.

53. Деникин А.И. Очерки русской смуты. - М.: Мысль, 1991. - 207 с.

54. Державний архів Служби безпеки України.

55. Державний вісник. - 1918. № 10, 11, 37, 38.

56. Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі: Статті і матеріяли. - Філядельфія; Київ; Вашінгтон: Фундація ім. С.Петлюри; Веселка; Фундація родини Фещенко-Чопівських, 1993. - 494 с.

57. Деятели СССР и революционного движения России: Энциклопед. словарь. - М.: Сов. энциклопедия, 1989. - 832 с.

58. Дзвін. - 1919-1920.

59. Доклад о деятельности Николаевского подпольного комитета // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

60. Документы о разгроме германских оккупантов на Украине в 1918 г. - М.: Госполитиздат, 1942. - 240 с.

61. Дорошенко В. У відповідь напасникам: Дві статті з приводу різних "ревеляцій" про Союз Визволення України. - Відень: Вид-во СВУ, 1917. - 30 с.

62. Дорошенко Д. Історія України. 1917-1923: У 2 т. - Ужгород: Друкарня "Свобода", 1932. - Т.1. Доба Центральної Ради. - 437 с.; 1930. - Т.2. Українська Гетьманська Держава 1918 року. - 424 с.

63. Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє - минуле. - Мюнхен, 1969. - 542 с.

64. Доценко О. Зимовий похід (6.XII.1919-6.Y.1920). - Варшава, 1932. - 240 с.

65. Дукельський С. НК-ДПУ // Український історичний журнал. - 1991. - № 1-4.

66. Ейдеман Р., Какурін Н. Громадянська війна на Україні. - Харків: Держвидав України, 1928. - 71 с.

67. Енциклопедія українознавства. - К.: Ін-т укр. археографії та джерелознавства НАН України, 1995. - Репринтне відтворення вид. 1949 р. - Т.2. Загальна частина. С.369-800.

68. Енциклопедія українознавства: У 2 т. - Париж; Нью-Йорк, 1970. - Т.2/6. - С.2001-2400.

69. Жельников В. Криптография от папируса до компьютера. - М.: ABF, 1996. - 336 с.

70. Жертвы репрессий / Ю.С.Шемшученко, А.Н.Мироненко, В.И.Пристайко и др. - К.: Юринформ, 1993. - 275 с.

71. Загородских Ф.С. Борьба с деникинщиной и интервенцией в Крыму. - Симферополь: Крымгиз, 1940. - 133 с.

72. За державність: Матеріяли до історії Війська Українського. - Каліш: Українське воєнно-історичне товариство, 1932. - Зб. 1-6.

73. Заставенко Г. Крах німецької інтервенції на Україні в 1918 році. - К.: Держполітвидав УРСР, 1959. - 154 с.

74. Збір законів і розпоряджень робітничо-селянського уряду України. - Харків: Видання Народного Комісаріату УСРР, 1921. - Т. 1. - 660 с.

75. Звонарев К.К. Агентурная разведка: В 2 т. - М.: Главное управление штаба Раб.-кр. Кр. Армии, 1929. - Т.1. Русская агентурная разведка всех видов до и во время войны 1914-1918 гг. - 215 с.; 1931. - Т.2. Германская агентурная разведка до и во время войны 1914-1918 гг. - 163 с.

76. Зелик Р. Дещо про літунство УГА // Український скиталець. - 1921. - № 13.

77. Зоренко Д. На партизанці // За державність. Зб. 3.

78. Іванис В. Боротьба Кубані за незалежність. - Мюнхен: Логос, 1968. - 140 с.

79. Іванис В. Стежками життя: Спогади: У 2 кн. - Торонто: Peremoha, 1958. - Кн.1. - 228 с.; Новий Ульм, 1959. - Кн.2. - 374 с.

80. Из истории гражданской войны на Украине в 1918 г. // Красный Архив. - 1939. - № 4.

81. Из истории французской интервенции в Одессе // Красный Архив. - 1931. - Т.2.

82. История дипломатии: В 4 т. - М.; Л.: Госполитиздат, 1945. - Т.3. 1919-1939 гг. - 883 с.

83. Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців: Метод. рекомендації. - К.: Навчально-метод. кабінет з вищої освіти Мін-ва вищої і середньої спец. освіти УРСР, 1991. - 316 с.

84. Історія України: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вузів: У 2 кн. - К.: Либідь, 1991-1992. - Кн.2. XX століття. - 464 с.

85. Історія України. - Львів: Світ, 1996. - 488 с.

86. Історія України: Навч. посібник. - К.: Видавничий дім "Альтернативи", 1997. - 423 с.

87. Історія України: нове бачення: У 2 т. - К.: Україна, 1995-1996. - Т.2. - 494 с.

88. Історія української культури. - К.: Либідь, 1994. - 656 с.

89. История Украинской ССР: В 10 т. - К.: Наукова думка, 1984. - Т.6. Великая Октябрьская социалистическая революция и гражданская война на Украине (1917-1920). - 655 с.

90. Капустянський М. Похід українських Армій на Київ-Одесу в 1919 році: Короткий воєнно-історичний огляд: У 2 кн. - 2-е вид. - Мюнхен: Хвильовий, 1946. - Кн.1. - 110 с.; Кн.2. - 200 с.

91. Кардашов В.И. Ворошилов. - М.: Молодая Гвардия, 1976. - 366 с.

92. Карпенко О.Ю. Імперіалістична інтервенція на Україні. 1918-1920. - Львів: Вид-во Львів. держ. ун-ту, 1964. - 256 с.

93. Карпинець І. Перший курінь 8 бригади УГА // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.2.

94. Кедровський В. Перше засідання другого Всеукраїнського Військового Генерального Комітету // За державність. - Зб. 1.

95. Кетрос Д. Так творилося українське військо (1917-1919). - Лондон, 1958. - 64 с.

96. Киевлянин. - 1917. - 30 авг.

97. Киевская мысль. - 1917-1918.

98. Кин Д. Повстанческое движение против деникинщины на Украине // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

99. Ключенко О. Генеральна Булава УГА // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.4.

100. Козак І. Дещо про Державну жандармерію ЗУНР // Український скиталець. - 1923. - Ч.16 (38), 17-18 (39-40).

101. Козак І. Польова Жандармерія УГА // Українська Галицька Армія... - Т.2. - С.291-296.

102. Козельський Б.В. Шлях зрадництва и авантур (Петлюрівське повстанство). - Харків: Держвидав України, 1927. - 147 с.

103. Кокін С.А., Мовчан О.М. Ліквідація більшовиками правоесерівської і меншовицької опозиції в Україні в 1920-1924 рр. - К.: Наукова думка, 1993. - 59 с.

104. Колос Г.А. Заметки о подполье и вооруженной борьбе 1918-1919 гг. - Днепропетровск: Звезда, 1927. - 47 с.

105. Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. Біограми генералів та адміралів українських військових формацій першої половини ХХ століття. - Львів: Ін-т українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України, 1995. - 285 с.

106. Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України. - К: Філософська і соціологічна думка, 1992. - 269 с.

107. Конституція України. - К.: Україна, 1996. - 54 с.

108. Конхейм А. Основы криптографии. - М.: Радио и связь, 1987. - 412 с.

109. Концепція (основи державної політики) національної безпеки України // Відомості Верховної Ради України. - 1997. - № 10.

110. Копиленко О.Л. "Сто днів" Центральної Ради. - К.: Україна, 1992. - 204 с.

111. Короткий довідник з історії України. - К.: Вища школа, 1994. - 255 с.

112. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. - Ювілейне вид. 1917-1967. - Чікаго, 1969. - 663 с.

113. Косик В. Політика Франції щодо України (1917-1918 рр.) // Український історик. - 1979. - № 1-4.

114. Котляр М., Кульчицький С. Шляхами віків: Довідник з історії України. - К.: Україна, 1993. - 380 с.

115. Кох Г. Договір з Денікіним (від 1 до 17 листопада 1919 р.). - Львів: Червона Калина, 1930. - 55 с.

116. Кравс А. За українську справу. Спомини III корпусу УГА після переходу за Збруч. - Львів: Червона Калина, 1937. - 99 с.

117. Краткие сведения о способах ведения шпионажа в России германскими и австрийскими агентами. - Могилев, 1916.

118. Крах германской оккупации на Украине (по документам оккупантов). - М.: Госиздат, 1936. - 205 с.

119. Крезуб А. Нарис історії українсько-польської війни 1918-1919. - Нью-Йорк: Око, 1966. - 179 с.

120. Крип'якевич І., Гнатевич Б. Історія Українського війська. - 2-е вид., доп. - Вінніпег, 1953. - 832 с.

121. Крип'якевич І., Гнатевич Б. Історія Українського Війська. - Львів: Вид-во Ів.Тиктора, 1936. - 568 с.

122. Крип'якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років XX ст.). - 4-е вид., змін. і доп. - Львів: Світ, 1992. - 712 с.

123. Кубанин М. Махновщина. Крестьянское движение в степной Украине в годы гражданской войны. - Л.: Прибой, б.г. - 228 с.

124. Кузьма О. Листопадневі дні 1918 р. - Львів, 1931.

125. Кулик І. Провал підступних планів іноземного імперіалізму проти Радянської України. - К.: Держполітвидав, 1953. - 104 с.

126. Кучабський В. Корпус Січових Стрільців: Воєнно-історичний нарис. - Чікаго, 1969. - 663 с.

127. Левицький К. Великий зрив. - Львів: Червона Калина, 1931. - 48 с.

128. Левицький О. Галицька Армія на Великій Україні (Спомини з часу від липня до грудня 1919). - Відень: Українські мемуари, 1921. - 194 с.

129. Ленау М. Деникинское подполье в Николаеве в 1919 г. // Летопись революции. - 1926. - № 3-4.

130. Ленін В.І. Лист М.І.Лацісу від 4 черв. 1919 р. // Повне зібр. творів. - Т.50.

131. Литвин М.Р., Науменко К.Є. Історія ЗУНР. - Львів: Олір, 1995. - 361 с.

132. Лихолат А.В. Разгром буржуазно-националистической директории на Украине. - К.: Госполитиздат, 1949. - 216 с.

133. Лихолат А.В. Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917-1922 гг.). - М.: Госполитиздат, 1954. - 620 с.

134. Ллойд Джордж Д. Правда о мирных переговорах: В 2 т. - М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1957. - Т.1. - 655 с.

135. Лозенко Л. Українські військові архіви. Відібрана спадщина // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

136. Лотоцький О. В Царгороді. - Варшава, 1939. (Праці / Укр. науковий ін-т; Т.40: Сер. мемуарів; Кн.5). - 176 с.

137. Лупандін О.І. Українсько-російські мирні переговори 1918 р. - К.: НАН України, 1994. - 40 с.

138. Мазепа І. Україна в огні й бурі революції 1917-1921 рр.: У 2 т. - Прага: Пробоєм, 1942. - Т.1. Центральна Рада - гетьманщина, директорія. - 212 с.; Т.2. Кам'янецька доба - зимовий похід. - 232 с.

139. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - Харьков: Изд-во Харьковского ун-та, 1971. - 251 с.

140. Маймескулов Л.Н., Рогожин А.И., Сташис В.В. Всеукраинская чрезвычайная комиссия (1918-1922). - 2-е изд., перераб. и доп. - Харьков: Основа, 1990. - 345 с.

141. Малий словник історії України / В.Смолій, С.Кульчицький, О.Майборода та ін. - К.: Либідь, 1997. - 464 с.

142. Материалы о деятельности иностранных разведок // Бюллетень НКВД СССР. - 1940. - № 1-2, 4.

143. Махно Н. Воспоминания: В 3 кн. - К.: Украина, 1991 (Репринтное воспроизведение изданий 1929, 1936, 1937 гг.). - Кн.1. - 215 с.; Кн.2. - 163 с.; Кн.3. - 184 с.

144. Меленевский М., Скоропис А. Что же такое "Союз Освобождения Украины"? - Стокгольм, 1917. - 80 с.

145. Мечник С. Від оприччини до КГБ духовність московського імперіялізму. - Мюнхен: Українське видавництво, 1981. - 332 с.

146. Михайленко П.П., Кондратьєв Я.Ю. Історія міліції України у документах і матеріалах: У 3 т. - К.: Генеза, 1997. - Т.1 (1917-1925). - 504 с.

147. Михайленко П. Українська Державна варта // Іменем закону. - 1993. - № 51.

148. Мишуга Л. Похід українського війська на Київ (серпень 1919 р.). - Відень: Укр. прапор, 1920. - 27 с.

149. Мірчук П. Україно-московська війна (1917-1919). - Торонто: Ліга Визволення України, 1957. - 80 с.

150. Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1922 рр. (Про що "історія мовчить"): У 2 т. - Торонто: Гомін України, 1970. - Т.1. - 568 с.; Торонто: Basilian Press, 1973. - Т.2. - 670 с.

151. Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. - К.: Укр. письменник, 1993. - 413 с.

152. На защите революции. Из истории Всеукраинской ЧК. 1917-1922 гг.: Сб. док. и материалов. - К.: Политиздат Украины, 1971. - 392 с.

153. Никитинский М., Софинов Н. Немецкий шпионаж в России во время войны 1914-1918 гг. - М.: Госполитиздат, 1942. - 48 с.

154. Омелянович-Павленко М. Зимовий похід // За державність. - Зб. 1-2.

155. Омелянович-Павленко М. На Україні 1917-1918. Спомини. - Прага: Стилус, 1935. - 119 с.

156. Онацький Є. Українська дипломатична місія в Італії за перших шість місяців своєї діяльності (січень-липень 1919 р.) // Календар-альманах "Відродження" на 1956 рік. - Буенос Айрес, б.р. - С.29-52.

156а. Оппоков В. Лев Задов: смерть от бескорыстия. - Петрозаводск: Руди-Барс, 1994. - 288 с.

157. Оскілко В. Між двома світами. - Рівне: УНП, 1924. - Ч.1.

158. Останній гетьман: Ювілейний збірник пам'яті Павла Скоропадського (1873-1945). - К.: Академпрес, 1993. - 398 с.

159. Отчет Центральной Украинской Чрезвычайной комиссии за 1920. - Харьков, 1921 (у фондах Державного архіву СБУ).

160. Первый съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины. 5-12 июля 1918: Протоколы. - К.: Политиздат Украины, 1988. - 258 с.

161. Петлюра С. "Табор" // Військо України. - 1993. - №6.

162. Петрів В. Спомини з часів української революції (1917-1921): У 4 ч. - Львів: Червона Калина, 1927-1931.

163. Плющ В. Боротьба за українську державу під совєтською владою: Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 роках, розгром української еліти і українського селянства. - Лондон: Укр. видавнича спілка, 1973. - 125 с.

164. Покальчук О. Вони були першими // Військо України. - 1993. - № 6.

165. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. - К.: Либідь, 1995. Т. 2: Від середини XYII ст. до 1923 р. - 608 с.

166. Потульницький В.А. Теорія української політології: Курс лекцій: Навч. посібник для студентів вузів. - К.: Либідь, 1993. - 191 с.

167. Революция и гражданская война в описаниях белогвардейцев: В 2 т. - М.: Отечество, 1991. - Т.1. Деникин. Юденич. Врангель и др. - 512 с.

168. Революция на Украине по мемурам белых. - М.; Л.: Госиздат, 1930. - 435 с.

169. Резанов А.С. Немецкое шпионство. - Пг.: Типография А.М.Меркушева, 1915. - 336 с.

170. Ремболович І. Рейд 1921 року // За державність. - Зб. 3.

171. Роєнко В. Україна або смерть. - К.: Дана, 1997. - 256 с.

172. Ронге М. Разведка и контрразведка. - К.: СИНТО, 1993. - 240 с.

173. Роуан Р. Очерки секретной службы: Из истории разведки. - Спб.: Логос, 1992. - 392 с.

174. Р.С. Окремий стрілецький запорозький курінь // Літопис Червоної Калини. - 1931. - Ч.12.

175. Рубинштейн Е. В деникинском и польском подполье // Летопись революции. - 1926. - № 5.

176. Савченко-Більський. Старший ляйтенант фльоти Михайло Білинський (посмертна згадка) // За державність. - Зб. 3.

177. Савченко В. Нарис боротьби війська УНР на Лівобережжі наприкінці 1918 та на початку 1919 рр. // За державність. - Зб. 6.

178. Самійленко І.М. Перший етап Державного Центру УНР в екзилі (1920-1948 рр.) // Державний Центр Української Народньої Республіки в екзилі. - С.64-74.

179. Сварник Г. Архів Дмитра Донцова // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

180. Світ І. Україно-японські взаємини. 1903-1945: Іст. огляд і спостереження. - Нью-Йорк: Укр. іст. т-во, 1972. - 371 с.

181. Сводка № 1 агентурных сведений об организации шпионажа в Австрии против России. - Б.м., 1915.

182. Сейдаметов Д., Шляпников Н. Германо-австрийская разведка в царской России. - М.: Госвоениздат, 1939. - 69 с.

183. Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика Антанти і США щодо України в 1919 р. (Паризька мирна конференція і антирадянська інтервенція на Україні). - К.: АН УРСР, 1962. - 440 с.

184. Симоненко Р.Г. Імперіалістична політика США щодо України в 1917-1918 рр. - К.: АН УРСР, 1957. - 360 с.

185. Симон Петлюра та українська національна революція: Зб. праць Другого конкурсу петлюрознавців в Україні. - К.: Рада, 1995. - 368 с.

186. Сідак В. З історії військового аташату Директорії УНР // З архівів ВЧК-ОГПУ-НКВД-КГБ. - 1994. - № 1. - С.38-42.

187. Сідак В. Контррозвідка останнього гетьмана: Нарис. - К.: Ін-т СБУ, 1995. - 50 с.

188. Сідак В. На варті військової таємниці // Розбудова держави. - 1994. - № 1.- С.24-28.

189. Сідак В. "Очі і вуха" Армії УНР. Деякі фрагменти про створення і діяльність військової розвідки Директорії УНР // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. - 1995. - № 1-2. - С.281-290.

190. Сідак В. Повстансько-Партизанський Штаб Державного Центру УНР в еміграції (1921 р.). - К.: Ін-т СБУ; Ін-т історії України НАН України, 1995. - 66 с.

191. Сідак В.С. Діяльність спецслужб Австро-Угорщини й Німеччини на українських землях Російської імперії (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Український історичний журнал. - 1997. - № 6. - С.45-58.

192. Сідак В.С. Особливості воєнно-політичної та оперативної обстановки в УНР (1919-1920 рр.). - К.: Вид-во Академії СБУ, 1998. - 34 с.

193. Сідак В.С. Повстансько-підпільний рух на захист УНР у 1919-1920 рр. // Academia (на пошану професора Леоніда Антоновича Коваленка): Історичні дослідження. - Кам'янець-Подільський, 1997. - С.156-161.

194. Сідак В.С. Розвідка та контррозвідка Української Держави. 1917-1920 рр. // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради): Матеріали наукової конференції, 20 берез. 1997 р.: У 2 ч. - К.: Ін-т історії України, 1997. - Ч.1. - С.121-135.

195. Сідак В., Сирота А. Так зароджувалися спецслужби // Військо України. -1994. - № 1. - С.36-40.

196. Сідак В.С. Спецслужби України часів національної революції 1917-1920 рр.: Навч. посібник. - К.: Ін-т підготовки кадрів СБУ, 1994. - 185 с.

197. Сідак В.С. Спецслужби України часів Національної революції 1917-1920 рр. // Сідак В.С., Степанков В.С. З історії української розвідки та контррозвідки: Нариси. - К.: Ін-т СБУ, 1994. - C.85-201.

198. Сідак В.С. Українські землі кінця ХІХ - початку ХХ ст. - арена таємної боротьби провідних європейських країн (історико-правовий аналіз діяльності спецслужб). - К.: Вид-во Академії СБУ, 1997. - 39 с.

199. Скоропадський П. Спомини. - К.: Україна, 1992. - 112 с.

200. Слащов Я.А. Белый Крым. 1920 г.: Мемуары и документы. Я.А.Слащов-Крымский. - М.: Наука, 1990. - 267 с.

201. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія Української конституції. - К.: Т-во "Знання" України, 1993. - 191 с.

202. Собрание узаконений и распоряжений рабоче-крестьянского правительства Украины. - Харьков: Издание Секретариата ЦК КПУ, 1920. - Т.1. - 640 с.; 1921 - Т.2. - 820 с.

203. Советская военная контрразведка: Сб. док. - М., 1978. - Вып.1 (1918-1922 гг.). - 516 с.

204. Софинов П.Г. Очерки истории Всероссийской Чрезвычайной комиссии (1917-1922 гг.). - М.: Госполитиздат, 1960. - 248 с.

205. Срібняк І. Військова діяльність уряду УНР в екзилі (1921-1923 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. - К., 1995.

206. Стахів М. Західня Україна: У 5 т. - Скрентон: Вид-во Укр. Робітн. Союзу, 1958-1960.

207. Стахів М. Україна в добі Директорії УНР: У 7 т. - Торонто: Укр. Науково-історична бібліотека в Скрентоні, 1963-1965.

208. Стефанів З. Українські збройні сили 1917-1921 рр.: У 2 ч. - Мюнхен: Укр. комбатант, 1947. - Ч.1. Доба Центральної Ради й Гетьманату. - 118 с.

209. Стрілець. - 1919-1920.

210. Стрілецька Думка. - 1919.

211. Стрілецький Шлях. - 1919.

212. Субтельний О. Україна. Історія. - К.: Либідь, 1991. - 512 с.

213. Судоплатов П. Разведка и Кремль. Записки нежелательного свидетеля. - М.: ТОО "Гея", 1996. - 509 с.

214. Супруненко Н.И. Очерки истории гражданской войны и иностранной интервенции на Украине (1918-1920). - М.: Наука, 1960. - 455 с.

215. Сушко Р. Хто вбив полковника Отмарштайна? - Прага, 1933. - 74 с.

216. Табачник Д., Вєдєнєєв Д. Репрезентанти Війська Українського // Військо України. - 1993. - № 2-3.

217. Тинченко Я.Ю. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. - К.: Тиражувальний центр УРП, 1995. - Ч.1, біографічно-довідкова. - 258 с.

218. Тичина В.Є. Боротьба проти німецьких окупантів і внутрішньої контрреволюції на Україні у 1918 році. - Харків: Вид-во Харк. ун-ту, 1969. - 284 с.

219. Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західно-Українська Народна Республіка. - Коломия: Світ, 1993.

220. Тютюнник Ю. З поляками проти Вкраїни. - Харків: Держвидав України, 1924. - 101 с.

221. Тютюнник Ю. Із спостережень і вражень // Історія України в документах, матеріалах і спогадах очевидців.

222. Удовиченко О. Від Дністра до лінії перемир'я і відворот за Збруч // За державність. - Зб. 6.

223. Удовиченко О. Україна у війні за державність: Історія організації і бойових дій українських збройних сил 1917-1921. - Вінніпег: Вид. Д.Микитюка, 1954. - 176 с.

224. Удовиченко О. Форсування Дністра під Городницею 14 вересня 1920 р. // За державність. - Зб. 4.

225. Українська Галицька Армія. У 40-річчя її участи у визвольних змаганнях (матеріяли до історії): У 3 т. - Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1958. - Т.1. - 673 с.; 1960. - Т.2. - 383 с.

226. Українська партія самостійників-соціалістів (У.Н.П.). Українська революція (1917-1919). Діяльність партії С.-С. в зв'язку з політичними подіями на Україні за час 1901-1919. Ідеологія, програма і статут партії. - Відень; К., 1920. - 88 с.

227. Українська РСР в період громадянської війни. 1917-1920: У 3 т. - К.: Політвидав України, 1967-1970.

228. Українська Ставка. - 1919-1920.

229. Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2 т. - К.: Наукова думка, 1996. - Т.1. 4 березня - 9 грудня 1917 р. - 558 с.; 1997. - Т. 2. 10 грудня 1917 р. - 29 квітня 1918 р. - 421 с.

230. Феденко П. Український рух у 20 столітті. - Лондон: Наше слово, 1959. - 267 с.

231. Фомин Ф. Записки старого чекиста. - М.: Госполитиздат, 1962. - 205 с.

232. Хто є хто: Політичні портрети. - К.: Радянська Україна, 1991. - 120 с.

233. Центральний державний архів вищих органів влади та управління України.

234. Центральний державний історичний архів України у м.Києві.

235. Центральний державний історичний архів України у м.Львові.

236. Чайковський А.С., Щербак М.Г. За законом і над законом: З історії адміністративних органів і поліцейсько-жандармської системи в Україні (ІХ - початок ХХ ст.). - К.: Україна, 1996. - 269 с.

237. Черная книга: Сб. статей и материалов об интервенции Антанты на Украине в 1918-19 гг. - Б.м.: Госиздат Украины, 1925. - 433 с.

238. Чижевський Г. Коротка історія 3-ї Залізної стрілецької дивізії. 1919-1922 р. - Каліш, 1922. - 56 с.

239. Чижевський М. 15 діб на окупованій Москвою Україні // За державність. - Зб. 3.

240. Чубатий М. Державний лад на Західній Области Української Народної Республіки. - Львів, 1921. - 40 с.

241. Шанковський Л. Нарис української воєнної історіографії // Український історик. - 1970-1975.

242. Шанковський Л. Українська армія у боротьбі за державність. - Мюнхен: Дніпрова хвиля, 1958. - 317 с.

243. Шанковський Л. Українська Галицька Армія: Воєнно-історична студія. - Вінніпег: Видав хорунжий УСС Дмитро Микитюк, 1974. - 396 с.

244. Шаповал М. Занепад У.Н.Р. - Прага: Вільна спілка, 1928.-42с.

245. Шелухин С. Варшавський договір між поляками й С.Петлюрою 21 квітня 1920 року. - 2-е вид. - Прага: Нова Україна, 1926. - 40 с.

246. Шлях до катастрофи. Події в Рівнім. Повстання отамана Оскілка. - К.; Відень: Вид-во УПСС, 1920. - 20 с.

247. Шпілінський О. Базар (1921 р. - 1931 р.) // За державність. - Зб.3.

248. Шрамченко С. Український Морський Генеральний Штаб в 1917-1921 // Табор. - 1932. - № 16.

249. Шрамченко С. Українські воєнно-морські агенти в 1918-1920 рр. // Табор. - 1932. - № 17.

250. Шульгин В. Дни. 1920: Записки. - М.: Современник, 1989. - 557 с.

251. Шульгин О. Політика: Держ. будівництво України і міжнародні справи: Статті, документи, промови. - К., 1918. - 111 с.

252. Шухевич С. Спомини з Української галицької армії (1918-1920). - Львів: Червона Калина, 1929. - 176 с.

253. Эйдеман Р. Борьба с кулацким повстанчеством и бандитизмом. - Харьков: Издание Укрпура, 1921. - 48 с.

254. Эйдеман Р. Очаги атаманщины и бандитизма. - Харьков: Издание Укрпура, 1921. - 32 с.

255. Юрійчук Є. Перший всеукраїнський з'їзд рад і встановлення радянської влади в Україні: проблема легітимності (грудень 1917 - квітень 1918 рр.). - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1997. - 56 с.

256. Юрійчук Є. Утворення Тимчасового робітничо-селянського уряду в Україні та діяльність більшовиків в Україні. - Чернівці: Вид-во ЧДУ, 1997. - 48 с.

257. Яковлева Л. Празькі архіви в Києві // Пам'ятки України. - 1994. - № 3-6.

258. Яковлів А. Основи Конституції УНР // Розбудова держави. - 1992. - № 5.

259. Яновський В. "За Україну, за її долю..." // За державність. - Зб. 3.

260. Ярмыш А. Наблюдать неотступно... Административно-полицейский аппарат царизма и органы политического сыска в Украине в конце ХІХ - начале ХХ веков. - К.: Юринформ, 1992. - 186 с.

261. Ярмыш А.Н. Карательный аппарат самодержавия на Украине (1895-1917 гг.): Дис. ... д-ра юрид. наук. - Харьков: Украинская юридическая академия, 1991. - 338 с.

262. Kamenetsky I. The Ukrainian Central Rada and the Status of the German Troops Following the Peace Treaty of Brest-Litovsk // Український історик. - 1988. - № 3-4. Велика історія України. Від найдавніших часів: У 2 т. - К.: Глобус, 1993. - Т.2. - 400 с.

263. Pidhainy O. The Ukrainian Republic in the Great East-European Revolution. - Toronto, 1966. - Vol.1-2.

264. Rahovs'ky I. French policy towards Ukraine in 1917-1918 // Український історик. - 1988. - № 1-4.

265. Reshetar J. The Ukrainian revolution, 1917-1920.: A study in nationalism. - New-York: Arno press, 1972. - 363 P.

266. Rudnytsky Iv. Essays in Modern Ukrainian History. - Edmonton: Univ. of Alberta, 1987. - 497 P.