СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ

Центральний Державний архiв вищих органiв влади та управлiння (далі: ЦДАВО) України, ф. 4465т (Колекція окремих документальних матеріалів українських націоналістичних емігрантських установ, організацій і осіб), оп.1, спр.22. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1914 р.

ЦДАВО України, ф. 4465т, оп.1, спр.23. – Протоколи засідань членів Бойової Управи УСС у Відні за 1916 р.

ЦДАВО України, ф. 4465т, оп.1, спр.968. – Спогади «Сотня Вітовського».

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 365 (Жандармські установи тимчасового воєнного генерал-губернаторства Галичина), оп.2, спр.17. – Переписка с помощниками начальника и унтер-офицерами временного жандармского управления военного генерал-губернаторства в Галиции.

Центральний державний історичний архів (далі: ЦДІА) України у м. Львовi, ф. 309т (Наукове товариство імені Т.Шевченка), оп.1т, спр.1198. – Мемуари полковника УСС Габсбурга В.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т (Леґіон Українських січових стрільців), оп.1, оп. 1, спр. 7 – Матеріали до історії Леґіону українських січових стрільців (Реферати, листи та інше).

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 13 – Звіти Боберського І., Цегельського Л. і Сингалевича В. про стан частин УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 353 т, оп. 1, спр. 75 – Листи батьків з протестами проти зачислення їх синів в ряди УСС.

ЦДІА України у м. Львові, ф. 353 т, оп. 1, спр. 241 – Щоденник Стефаника В.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360 (Адвокат В. Старосольський), оп. 1, спр. 48 – Статут т-ва «Січові Стрільці» у м. Львові.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 360, оп 1, спр. 49 – Звернення, звіти, накази та інші документи про діяльність Української Бойової Управи УСС.

ЦДIА України у м. Львовi, ф. 581 (Колекція документів про діяльність урядів та армій УНР та ЗУНР), оп.1, спр.91 – Про намір митрополита Шептицького зробити свого брата командантом стрільців.

ЦДІА України у м. Львові, ф. 640 (П. Франко), оп.1, спр.12 – Стаття П.Франка «Пласт».

Державний архiв Тернопiльської областi, ф. 231 (Про діяльність "Січі", 1913-1914), оп.1, спр.157.

Львiвська наукова бiблiотека iм. В.Стефаника НАН України, вiд.рукописiв, ф. 9 (Фонд окремих надходжень), од. зб. 4410 – Статут товариства «Січових стрільців» у Львові.

Боротьба. – 1918. – 19 бер.

Відгуки. – 1913. – № № 1, 2.

Вістник Союзу визволення України. – 1915. – 24 квiт.; 1916. – 25 черв.

Дiло. – 1912. – 13 квіт.; 1914. – 29 черв., 30 лип.; 1915. – 16, 17 жовт., 24 лист.

Молода Україна. – 1900. – №№ 1, 8.

Новий час. – 1934. – № 183.

Українське Слово. – 1915. – 27 лип.

Шляхи. – 1913. – №№ 2, 7.

Бачинський Ю. Мої спомини про Драгоманова // Вістник Союзу визволення України. – 1915. – 15 серп.

Бачиньский Ю. Україна irredenta. – 2-е вид. – Львів, 1900.

Боберський І. Сокільський рух в австрійській Україні // Пам’яткова книжка СВУ і Календарь на 1917 р. – Відень, 1917.

Бой. Українські Січові Стрільці (УСС) і Січові Стрільці (СС) // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923.

Будзиновський В. Йшли діди на муки (Введення в історію України). – Тернопіль, 1994.

В. Дз. УСС в борбi, життю i традицiї // Буковинський православний календар на 1918 р. – Вiдень, 1918.

Велика історія України: У 2-х т. Т. 2 / Зладив М.Голубець. – К.: Глобус, 1993.

Верига В. Нариси з історії України (кінець ХVІІІ – початок ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996.

Винниченко В. Відродження нації: У 3-х ч. Ч.2. – Репринтне відтворення 1920 р. – К., 1990.

Вихор І. На стрічу великим подіям // Відгуки. – 1913. – № 1.

Возняк М. Українська державність. – Відень, 1918.

Выписъ зъ руководства до вправы для стражи народной // Додатокъ до «Зори Галицкой». – Львов. – 1848. – № 25.

Гайдучок С. Цифри оповiдають про УСС // Літопис Червоної Калини. – 1935. – № 4.

Галущинський М. З Українськими Сiчовими Стрiльцями. Спомини з рокiв 1914–1915. – Львiв: Діло, 1934.

Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.

Голубець М. Рік грози і надій 1914. – Львів: Укр. бібліотека, 1934.

Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Т. ССХХІІ. Праці історико-філософської секції. – Львів, 1991.

Давний Р. Початки Українських Січових Стрільців // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Відень,1920.

Дмитерко-Ратич Г. Листопадовi мiркування // Календар Українського Народного Союзу на 1962 р. – Б. м., б. р.

Донцов Д. Сучасне політичне положеннє нації і наші завдання... – Львів, 1913.

Дорошенко В. Українство в Росiї. – Вiдень, 1916.

Дорошенко Д. Історія України 1917–1923 рр. Т. 1 // Березіль. – 1991. – № 11.

Думiн О. Історія Леґіону Українських Січових Стрільців. 1914-1918. // Дзвін. – 1991. – № 9-12; 1992. – № 1-12; 1993. – № 1-6.

Думін О. Початки організації Українських Січових Стрільців // Вістник. Місячник літератури, мистецтва, науки й громадського життя. Т. 3. Кн. 7-8. – Львів, 1934.

Думін О. Про причини ограничення чисельности леґiону УСС // Вiстник. – 1934. – № 10.

Жмир В. На шляху до себе (Історія становлення української національної свідомості) // Філос. і соціол. думка. – 1991. – № 3.

З крiвавого шляху УСС. – Львiв, 1916.

З листiв одного героя (З письм четаря Iвана Балюка до Дмитра Донцова) // Шляхи. – 1915. – № 1.

За волю України: Історичний збірник УСС. 1914–1964 / За ред. С. Рiпецького. – Нью-Йорк: Червона Калина, 1967.

Забужко О. Філософія української ідеї та європейський контекст: франківський період. – К.: Основи, 1993.

Зленко П. Українськi Сiчовi Стрiльцi. Матерiяли до бiблiографiчного показчика. Варшава, 1935.

Історія сiчових стрiльцiв: Воєнно-iсторичний нарис. – К.: Україна, 1992.

Історія України: Курс лекцій: У 2-х кн. Кн. 1 – Від найдавніших часів до кінця ХІХ ст. / Мельник Л., Гуржій О., Демченко М. та ін. – К.: Либідь, 1991.

Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х років ХХ ст. / Упоряд. Б.Якимович. – 4-те вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992.

Купчинський Р. Заметіль. ІІ. Перед навалою: Повість зі стрілецького життя. – Львів: Каменяр, 1991.

Кучабський В. Від первопочинів до проскурівського періоду // Історія січових стрільців: Воєнно-історичний нарис. – К.: Україна, 1992.

Кучабський Ю. Василь Кучабський // Україна в минулому. Збірник статей. Вип. 2. – Київ—Львів, 1992.

Лановик Б., Лазарович М. Історія України: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2001.

Левицький К. Історія визвольних змагань галицьких українців з часу світової війни 1914–1918: В 3-х ч. – Львів, 1928–1930.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914. – Львів: Накл. власним, 1926.

Литвин М., Науменко К. Історія галицького стрілецтва. – Львів: Каменяр, 1990.

Лозинський М. Галичина в життю України // Вістник Союза визволення України. – 1916. – №№ 61-80.

Лукiянович Д. Не попав у реєстр // Історичний календар-альманах Червоної Калини на 1935 р. – Львiв, 1934.

М. Р. Перший стрiлецький старшинський корпус // Літопис Червоної Калини. – 1934. – № 7-8.

Міхновський М. Самостійна Україна // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.

Мороз В. Україна в двадцятому столітті. – Тернопіль, 1992.

Нагаєвський I. Iсторiя Української держави двадцятого столiття. – К.: Український письменник, 1993.

Назарук О. Мілітарний рух серед української молодіжи середніх шкіл перед війною // Діло. – 1915. – 16-17 жовт.

Назарук О. Слiдами Українських Сiчових Стрiльцiв. – Львiв, 1916.

Назарук О. Що то є нарід або нація. – Львів, 1911.

Палiїв Д. Листопадова революцiя: З моїх споминiв. – Львiв: Новий час, 1929.

Підручна книжечка пластуна і пластунки // Старожитності. – 1991. – № 4.

Про сiчовий рух // Запорожець. Календар для народа на 1921 р. – Вiдень, 1920.

Програма національно-демократичного (народного) сторонництва // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.

Ріпецький С. Українське Січове Стрілецтво. Визвольна ідея і збройний чин. – Нью-Йорк: Червона калина, 1956.

Соловей Д. Винищення українства – основна мета Росії у війні 1914 р. // Новий літопис. – Вінніпег—Манітоба, 1963. – № 1.

Старосольський Ю. Велика гра. Гутірка про ідею й методу пластування. – Вашингтон, Філадельфія, Детройт: Молоде життя, 1979.

Степанів О. На передодні великих подій. Власні переживання і думки 1912–1914. – Львів: Червона Калина, 1930.

Стефанiв З. Iсторiя українського вiйська // Київська старовина – 1992. – № 6.

Субтельний О. Україна: історія. – К.: Либідь, 1991.

Темницький В. Українські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілітарного руху). – Відень: СВУ, 1915.

Томашiвський С. Галичина. Полiтично-iсторичний нарис з приводу свiтової вiйни. – Б. м., 1915.

Трильовський К. З мого життя // Гей, там на горі «Січ» іде... Пропам’ятна книга «Січей». – Вінніпег, 1985.

Трильовський К. З моїх споминiв. Початки стрiлецької органiзацiї i Боєва Управа // Iсторичний календар-альманах Червоної Калини на 1927 р. – Львiв, 1926.

Трофим’як Б. Фізичне виховання і спортивний рух у Західній Україні (з початку 30-х років ХІХ ст. до 1939 рр.): Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997.

Трухан М. Негативний стереотип українця в польськiй пiслявоєннiй лiтературi. – Мюнхен—Львiв, 1992.

Угрин-Безгрiшний М. Нарис iсторiї Українських Сiчових Стрiльцiв. – Рогатин—Львiв—Київ, 1923.

Угрин-Безгрішний М. Отаман УСС Михайло Галущинський // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 11.

Угрин-Безгрішний М. Українські Січові Стрільці // Календар Червоної Калини на 1924 р. – Львів—Київ, 1923.

Українськi Сiчовi Стрiльцi 1914–1920 / За ред. Б.Гнаткевича. – Репринт. відтворення з вид. 1935 р. – Львiв: Слово, 1991.

Франко І. Ukraina irredenta // Вивід прав України. – Львів: Слово, 1991.

Франко І. З кінцем року // Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. Т. 1 / Упорядкували Т. Гунчак і Р.Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983.

Франко І. З останніх десятиліть ХІХ в. // Зібр. творів: У 50 т. Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984.

Франко І. Не пора!.. // Стрілецька Голгофа: Спроба антології / Упряд., авт. вступ. ст. і прим. Т. Салига. – Львів: Каменяр, 1992.

Франко І. Поза межами можливого // Вивід прав України. – Львів: Слово, 1991.

Франко І. Українці // Зібр. творів: У 50 т. Т. 41. – К.: Наукова думка, 1984.

Чайковський А. Як формовано Сiчових Стрiльцiв у Самбiрщинi // Літопис Червоної Калини. – 1931. – № 9.

Чикаленко Є. Щоденник (1907–1917). – Львiв, 1931.

Шухевич С. Видиш брате мiй (8 мiсяцiв серед УСС). – Львiв: Червона Калина, 1930.

Юревич-Кнiгинецький Е. Українськi мiлiтарнi органiзацiї у Схiднiй Галичинi перед свiтовою вiйною // За державнiсть. Матерiяли до iсторiї вiйська українського. Зб. 6. – Калiш, 1936.