ЛІТЕРАТУРА

Акты относящиеся к истории Западной России, тт. I-V. Акты относящиеся к истории южной и западной России, собраные и изданные археографическою коммиссиею, тт. I-III, X; С.-Петербург 1861, 1863, 1864, 1878.

Андриевский А.: Материалы для истории Запорожья, изд... Антонович В. — Драгоманов М.: Исторические песни малорусского народа, т. II: Песни о борьбе с поляками, при Б. Хмельницком, Київ 1875.

Архив Юго-западной России, издаваемый временною коммиссиею для разбора древних актов, ч. III: Акты о козаках, тт. I-VI, Київ 1863.

Багалей Д.: Материалы для истории колонизации, и быта Харьковской и отчасти Курской и Воронежской губернии, 3 т., Сборник Историко-филологического общества при Харьковском университете, т. І., Харків.

Baranowski В.: Geneza sojuszu kozacko-tatarskiego z 1648 г., Przegląd historyczny, t. 37, Варшава 1948.

de Beauplan Guillaume le Vasseur: Description d'Ukraine, Rouen (Руен) 1650, 1651, 1660, 1661.

don Bellunese Alberto Vimina: Storia delie guerre civile di Polonia... Венеція 1671.

Бойко І.: Переяславська рада та її історичне значення, Київ 1953.

Białobocki Jan; Brat Tatar albo Liga wilcza z psem na gospodarza do czasów teraźniejszych stosująca w roku 1651 miesiąca Listopada wydana przez...
: Odmiana postanowienia niestatecznej sfery kozackiej z wzruszeniem. pokoiu od miesiaca Stycznia 1651 do Września 1651 widziana z dokonczeniem wieku nieodmienney pamięci Jaęnie Oświeconego niegdy Xiążęcia Imci Jeremiego Michała Korybuta Wiszniowieckiego przez urodz. ...wydana'w Krakowie 1653.

Wachowski Szymon Dominik: Plantus Poloniae super ingenti suorum ciade a Cosacis rebellibus illata per Simonem Dominicum Wachowski conscriptus a. D. 1649.

Величко Самійло: Летопись событий в югозападной России в XVII веке, составил .., бывший канцелярист войска запорожского (1720), изд. Врем. комм. для разбора древних актов, I-IV, Київ 1848, 1851, 1855, 1864. (ориґ. наголовок: Сказаніє о войнъ козацкой зъ Поляками чрезъ 3ъновія Богдана Хмельницкого, гетмана войскъ запорожскихъ, въ осми лътехъ точившейся, а до дванадцяти лътъ у Поляковъ зъ иншими панствами провлекшойся, якою онъ Хмелницкій, при всесилной помощи божественной, зъ Козаками и Татарами отъ тяжкого ига лядского вибился и подъ високодержавное Пресвътлъйшого монархи російского Алексія Михайловича владъніє доброволнъ поддался).

Vernadski G.: Bohdan, Hetman of Ukraine, Лондон 1942.

Wojcicki K. WL: Pamiętniki do panowania Zygmunta III, Wladyslawa VI i Jana Kazimierza. Z rękopismu wydał..., 2 t., Варшава 1846. :
: Latopisiec Joachima Jerlicza albo kroniczka. Z rękopismu wyda&322; .., Варшава 1853.

Воссоединение Украины с Россией, Документы и материалы, 3 т., Москва 1954,
[особливо т. 2 (1648-51) і 3 (1651-4)].

Hahn: Pospolite ruszenie według uchwał sejmików ruskich XVI-XVIII -v., Львів 1928.

Hammer von Purgstall Joseph: Geschichte des Osmanischen Reiches, Bde 1-Х. Pest 1827-35, 2 Ausg. Bde 1-4, Pest (Пешт) 1834-35.

Голобуцький В.: Богдан Хмельницький — великий син українського народу, Київ 1953;
: Россия и освободительная война украинского народа 1648-1654 годов, Вопросы истории 1954, 1, Москва.

Горбань Микола: Архів Коша Запорозької Січі як джерело до історії татарське - турецько - українських взаємин, "Червоний Схід" т. 6 (15), Харків 1931.

Горн M. В.: Классовая борьба крестьян западно-украинских земель в 1638-1648 годах, Вопросы истории 1954, 2. Москва.

Грабянка Григорій: Исторія о дъйствiяхъ презъльной и отъ начала поляковъ крвавшой небывалой брани Богдана Хмелницкого гетмана запорожского съ поляки за найяснъйшихъ королей полскихъ Владислава, потомъ Яна Казимира, въ року 1648 отправоватися начатой и за лътъ десять по смерти Хмелницкого неоконченной, зъ рознихъ лътописцовъ и изъ Діаріуша, на той войнъ писанного, въ градъ Гадячу трудомъ Григорія Грабянки собранная и самобытнихъ старожиловъ свидътельстви утвержденная (1710), изд. Врем. ком. для разбора древних актов, Київ 1854.

Греков Б. Д. (і інші): История СССР, т. 1, 2. видання, Москва 1948.

Грушевський. М.: Історія України-Руси, т. VIII, 2-3, т. IX, 1-2, т. X, Київ-Відень, 1922; Київ, 1928, 1931; 1937.

Gawroński Fr, R.: Sprawy i rzeczy ukraińskie.

Grabowski Ambrozy: Starozytności historyczne polskie. Z rękopisów wydał .., 2 t., Краків 1840.
: Ojczyste spominki w pismach do dziejów dawnej Polski, Diaryusze, Relacye, Pamiętniki i t. p., tudzież listy historyczne etc. 2 rękopismów zebrane przez .., 2 t. Краків 1845.

Grondski Samuel: Historia belli cosacco-polonizi auctore Samuele Grondski de Grondi conscripta anno 1676 ex manuscriptis monumentis historiae hungaricae in lucern protulit Carolui Koppi in regla scientiarum universitate historiae profess. Pestini (Пешт), 1789,.

Górka Olgierd: Liczebność Tatarów Krymskich i ich wojsk, Przegląd Historyczno-Wojskowy, t. 8, Варшава, 1936.

Górski: Historia piechoty polskiej, Краків 1895.
: Historia jazdy polskiej, Краків 1894.
: Historia artylerii polskiej, Варшава 1902.
: O działaniach wojska koronnego. 1651 r., Biblioteka Warszawska, Варшава 1887.

Cellarii Regni Poloniae Descriptio, 1659.

Dyskurs jednego miłośnika ojczyzny naszey w którym się pokazuje dowodnie że z wieczna hańbą tego zacnego królewstwa Pan Bóg skarał woysko nasze potężne tego roku 1648.

Dziewanowski: Zarys dziejśw uzbrojenia w Polsce, Варшава 1935.

Эварницкий Д.: История запорожских казаков, тт. I-III, Петербург 1895;
: Источники для истории запорожских казаков, изд .., тт. 1-11.

v. Engel Chr.: Geschichte der Ukraine, Галле 1796.

Jemiołowski Mikołaj: Pamiętnike Mikołaja Jemiołowskiego towarzysza lekkiej chorągwi ziemianina województwa Bielskiego, Львів 1850.

Ефименко А. Очерки истории Правобережной Украины. Южная Русь I., Петербург, 1905;
: Из истории борьбы малорусского народа с поляками. Южная Русь П., Петербург 1905.

Жерела до історії України-Руси, вид. НТШ, тт. І-ХХІІ, Львів.

Збірник: В 300-ліття Хмельниччини (1648-1948), ЗНТШ т. 156, Мюнхен 1948.

Zubrycki Dyonizy: Kronika miasta Lwowa, przez .., Львів 1844.

Источники малороссийской истории, "Чтения москов. общества ист. и др.", Москва 1858.

Каманин И.: Участие южно-русского населения в восстании Б. Хмельницкого, АЮЗР, ч. ІП, т. 4.

Kaminński: Historia sądownictwa wojskowego w dawnej Polsce, Варшава 1928.

Касименко А. К. (і інші): История Украинской ССР, т. I, Київ 1954.

Kwiatkowski Kajetan: Historia panowania króla Władysława. IV, Варшава 1825.

Kitowicz Jendrzej: Opis obyczajów i zwyczajów za panowania Augusta III, w opracowaniu R. Pollaka, Biblioteka Narodowa 88, Вроцлав 1950.

Knot: Dzieje szkolnictwa wojskowego, Львів 1938.

Костомаров Н.: Богдан Хмельницкий, Собрание сочинений, тт. ІХ-ХІ, Петербург 1904 (укр. переклад: Руська Історична Бібліотека, тт. ІХ-ХІІ, Тернопіль 1888-89).

Kochowski Wespazjan: Annalium Poloniae ab obku Vladislavi IV. Climacteres scriptore Vespasiano a Kochowo Kochowski, 3 vol., Краків 1683, 1688, 1698.

Korzon Т.: Dzieje wojen i wojskowości w Polsce, tt. I-III, Краків 1912, 2. wyd., Львів 1923.

Kojalowicz Albertus Vuik: De rebus anno 1648 et 1649 contra cosaccos zaporovios. Vilnae (Вильна) 1651.

Krajewski Michał: Dzieje panowania Jana Kazimierza od r, 1656 do jego abdykacji w r. 1668, 2 t., Варшава 1848.

Краткое историческое описание о Малой России до 1765 года, с дополнением о запорожских козаках и приложениями, касающимися до сего описания, собранное из летописей польского и малороссийского журнала или записок генерала Гордона, Страленберга, шведского историка, из жизнеописания о государе Петре Великом архиепископом Феофаном и греком Антонием Катифором, фамильных записок и публичных указов 1789 г., "Чтения москов. общества ист. и др.", Москва 1848.

Краткое описание о козацком малороссийском народе и военных его делах, собранное из разных историй иностранных: немецкой — Бишинга, французской — Шевалье, латинской — Безольди, и рукописей русских чрез бунчукового товарища Петра Симоновского (1765), "Чтения москов. общества ист. и др.", Москва 1847.

Кримський А.: Студії з Криму, Київ 1930.

Крип'якевич Іван: Студії над державою Богдана Хмельницького, ЗНТШ 129-130, 134-5, 139-140, 147, 151, Львів 1920-1931.;
: Історія українського війська, ч. II, Львів 1935; 2. вид. Торонто 1953.
: Богдан Хмельницький — поборник возз'єднання України з Росією, Львів 1953.

Kubala: Szkice historyczne, I-VI, Львів 1880.

Kukiel Marian: Zarys historii wojskowości w Polsce, wy d. 5, Лондон 1949.

Kuczyński: Tatarzy pod Zbarażem, Przegląd Historyczno-Wojskowy VIII.

Лазаревский А.: Черниговская летопись по новому списку (1587-1725), Приложение к "Киевской Старине" 1890 г., Материалы по истории, литературе и этнографии южной России, Київ 1890.

Lasocki: O Tatarach dr. G&243;rki, Краків 1935.

Lesur Ch L.: Histoire des Kosaques, Париж 1812.

Linage de Vauciennes: L'origine véritable du soulevement des cosaques contre la Pologne, Париж: 1674.

Lipiński W.: Z dziejów Ukrainy, Краків 1912.

(Липинський В.): Україна на переломі 1657-59, Відень 1920.

Lobzynski Jan Dionizy: Epitome de rebus anno 1648 et 1649 contra zaporowianos cosacos in Polonia et Lithuania gestis a Joanne Dionisio Lobzynski, Viennae (Відень) 1653.

Манделькерн, д-р: Богдан Хмельницкий, разсказ еврея-современника о происшествиях на Украине за 1648-1653 гг., 2 вид., Липськ (Ляйпціґ) 1883 (оповідання Натана Гановера).

Марченко М.: Визвольна війна українського народу 1648-1654 рр., Київ 1953.

Миллер И. С.: Освободительная война 1648-1654 гг. и польский народ, Вопросы истории 1954, 1, Москва.

Jakoba Michałowskiego wojskiego lubelskiego, a później kasztelana bieckiego księga pamiętnicza z dawnego rękopismu, będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna, wydana staraniem i nakładem C. K. Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, Краків 1864.

Niemcewicz J. U. Zbiśr pamiętnikśw o dawnej Polsce, 6 t., Lipsk (Ляйпціґ)

Neuer polnischer Florus das ist richtige und glaubwürdige Erzehlung der blutigen Kriege so die jeztherrschende Majestät in Polen — König Johannes Casimirus von Anbeginn seiner Regierung biss auf gegenwärtigen Tag wiewol zu verschiedenen Zeiten mit den Cossacken, Tartaren, Russen, Szweden, Chur-Brandenburgischen und Siebenbürgern geführt, Нюрнберґ 1666.

Новосельский А. А.: Борьба московского государства с татарами в первой половине XVII века, Москва-Ленінград 1948.

Окіншевич Лев: Центральні установи України-Гетьманщини XVII-XVIII ст., II: Рада старшин, Київ 1930.

Освецим Станислав: Дневник Станислава Освецима. Русский перевод, "Киевская Старина", 1882, 2, 5, 6-7, 11-12, Київ 1882.

Осипов К.: Богдан Хмельницкий, 2. вид., Москва 1948.

Памятники, изданные Временною Киевскою коммиссиею для разбора древних актов, 3 т., Київ 1845, 1846, 1852.

Pamiętniki o wojnach kozackich za Chmielnickiego przez nieznajomego autora: Historya o buntach Chmielnickiego, o wojnie z Tatarami, ze Szwedami i z Węgrami za króla Władysława i Jana Kazimierza przez lat dwanaście krótko zebrana, ab anno 1647, anno 1648, Вроцлав 1842. (рос. переклад: Краткая история о бунтах Хмельницкого, "Чтения москов. общества ист. и др. рос.", Москва).

Пархоменко В.: До питання про татарсько-козацькі взаємини 16-18 в., "Східний Світ", т. 7-8, Харків 1929.

Joachimi Pastorii ab Hirtenberg: Historiae polonae plenioris partes duae, Dantisci (Ґданськ), anno 1685;
: Bellum scythico-cosacicum seu de conjuratione Tartarorum, Cosacorum et plebis Russiae contra regnum Poloniae ab invictissimo Rege Joanne Casimiro profligata. Narratio plenioris historiae opere prae-missa. Auctore Joachime Pastorio de Hirtemberg, Dantisci (Ґданськ) 1652.

Petrow Al. — Žiteckij Р.: Die Niederlage Bohdan Chmelnicki's bei Beresteczko am Flusse Styr 1651 in gleichzeitiger poetischer Bearbeitung, Archiv f. slav. Philologie II.

Петровський M.: Визвольна війна українського народу проти Польщі і приєднання України до Росії 1648-54, Київ 1939.

Pieśń o potrzebie z Tatary i Kozakami pod Beresteczkiem, 30 Junii 1651.

Повесть о том, что случилось на Украине с той поры, как она Литвою завладела, аж до смерти гетмана войска запорожского З. Б. Хмельницкого, "Чтения общества ист. и др. рос.", III, 5, Москва 1847.

Podgórski August: Pomniki do dziejów Polski wieku XVII, wydał .., 2 t., Вроцлав 1840.

Полное собрание русских летописей ("західньо-руські" літописи — т. XVII).

Поршнев Б. Ф.: К характеристике международной обстановки освободительной войны украинского народа 1648-1654 годов, Вопросы истории 1954, 5, Москва.

Pochodnia wojennej sławy J. o. Xiążącia Jeremia Michała Wiszniowieckiego ze czterech części złożona y w roku 1649 wystawiona.

Pritsak Omeljan: Das erste türkisch-ukrainische Bundnis (1648), "Oriens" VI, 2, Ляйден 1953.

Przylęcki AI.: Pamiętniki o Koniecpolskich, wydał .., Львів 1842.

Radziwiłł Albrecht Stanisław: Pamiętniki Albrychta Stanisława x. Radziwiłła kanclerza w. ks. Litewskiego. Wydane z rękopismu przez Edwarda Raczyńskiego, 2 t., Познань 1839.

Разин Е. А.: История военного искусства с древнейших времен до первой империалистической войны 1914-1918 гг., ч. 2, Москва 1940.

Raczyński Edward: Historia panowania Jana Kazimierza przez nieznajomego autora. Z rękopismu wydał .., 2 t., Познань 1840.

Relatio gloriosissimae expeditionis victoriosissimi progressus et faustissimae pacificationis cum hostibus serenissimi et potentissimi principis ac domini Johannis Casimiri regis Poloniae et Sveciae.

Relatio gloriosissimae victoriae principis ас domini Joannes Casimiri Poloniae et Sweciae regis potentissimi de chano crimensi rebellisque cosacis ei foederatis die 30 mensis Junii 1651 apud Beresteczko obtente, Varsoviae (Варшава).

Gründliche und denckwürdige Relation der neulichen Kosacken-Unruhen wider die Kron Polen unter Commando Gen. Chmielnicki als gen. Hauptmann Poltoraik-Kosaku Obristen und Krzywanos als vornemsten Hauptern der Kosacken, nach bewussten und zum theil selbst erfuhrnen Umständen kürtzlich verfasset durch einen namhaften Officier jedoch dabei des Friedens Liebhaber, 1649.

Rybarski: Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III, Варшава 1939.

Ригельман Александр: Летописное повествование о Малой России и ее народе и о козаках вообще, отколь и из какого народа оные происхождение свое имеют и по каким случаям они ныне при своих местах обитают, как то: черкасские или малороссийские, и запорожские и от них уже донские, а от них яицкие, что ныне уральские; гребенские, сибирские, волгские, терские, некрасовские и прочие козаки, как равно слободские полки, собрано и составлено чрез труды ген.-майора и кавалера ... 1785, 1786, "Чтения москов. общества ист. и др.", Москва.

Rudawski Wawrzyniec Jan: Historiarum Poloniae ab excessu Vladislai IV. ad pacem Oliviensem usque seu annales regnante Joanne Casimiro Polonarum Sveciaeque rege ab anno 1648 usque ad annum 1660 auctore Laurentio Joanne Rudawski equite polono ex manuscripto bibliothecae Zaiuscinnae edidit Laurentius Mizlerus, Varsoviae et Lipsiae (Варшава-Ляйпціґ) 1755.

Самовидца летопись по новооткрытым спискам с приложением трех малороссийских хроник: Хмельницкой, "Краткого описания Малороссии" и "Собрания Исторического", изд. Временной Киев. комм. для разбора древ. актов", Київ 1878;
(абож — Бодянский О.: Летопись Самовидца о войнах Б. Хмельницкого и о междоусобиях, бывших в Малой России по его смерти. Доведена продолжателями до 1734 г., "Чтения москов. общества ист. и др. рос." II, I.).

Сборник летописей, относящихся к истории Южном и Западной Руси, Київ 1888.

Sękowski J.: Collectanea z dziejopisów tureckich, 2 t., Варшава, 1824-5.

Слабченко M.: Малорусский полк в административном отношении, Одеса 1909;
: Соціяльно-правова організація Січі Запорозької. Паланкова організація. Праці Комісії для виучування історії зах.-руського та укр. права ВУАН, III, V, Київ 1927, 1929.

Смирнов В. Д.: Крымское Ханство под верховенством Отоманской Порты, Петербург 1887.

Смирнов Н. А.: Россия и Турция в 16-17 вв., 2 т., Москва 1946.
: Борьба русского и украинского народа против агрессии султанской Турции в XVII веке, Вопросы истории 1954, 3, Москва.

Собрание государственных грамот и договоров, 4 т., Москва 1813-28.

Soysal Abdullah Zihni: Z dziejów Krymu, Варшава 1938;
: Jarłyki krymskie z czasów Jana Kazimierza, Варшава 1939.

Twardowski Samuel: Wojna domowa z Kozaki i Tatary, Moskwa, potym Szwedami i z Węgry przez lat dwanaście za panowania Najjasniejszego Jana Kazimierza tocząca się, na cztéry podzielona części oyczystą muzą od Samuela z Skrzypny Twardowskiego; Opus posthumum. Typis Collegii Calliensi (Каліш), 1681.

Theatri Europaei oder historischer Chronicken Beschreibung aller vor-nembsten und denckwürdigsten Geschichten, so sich hin und wieder in Europa, sonderlich ім Reich Teutscher Nation von A.... bis in A.... begeben und zugetragen. Tomus VI (1647-50), VII (1651-7), Frankfurt am Main, 1652, 1663.

Tomkiewicz W.: Książą Jeremi Wieśniowiecki, Варшава 1933.

Український Архів, вид. ВУАН, т. I-IV, Київ.

Франко І.: Хмельнищина 1648-1649 рр. у сучасних віршах, ЗНТШ т. 23-4. Львів 1898.

Frąś: Obrona Zbaraża, Краків 1932.

Chrząszcz J. E.: Pierwszy okres buntu Chmielnickiego w świetle uczęstnika żółtowodzkiej wyprawy.

Czermak: Polska musztra piesza (Z czasów Jana Kazimierza), Львів 1893.

Szajnocha K.: Dwa lata dziejów naszych, 1646-1648, t. І., Львів 1865.

Chevalier Pierre: Histoire de la guerre des Cosaques contre la Pologne par Pierre Chevalier, conseiller du Roy en sa cour des Monnoyes, Париж 1663.

Spuler В.: Die goldene Horde. Die Mongolen in Russland 1223-1502, Ляйпціґ 1943.

Шуляковский Е. Г.: Участие белорусского народа в освободительной войне 1648-1654 годов, Вопросы истории 1954, 5, Москва.

Юркевич В.: Українська еміґрація на Схід і заселення Слобідщини за Б. Хмельницького, Київ 1931.